Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  

Return to Home Page

Location: Resource Center \ ข้อควรรู้สำหรับผู้ปกครองนักกีฬาเทนนิส \ ผู้ปกครองกับผู้ฝึกสอนของลูกและกับคนอื่นๆ

 Up..
ผู้ปกครองกับผู้ฝึกสอนของลูกและกับคนอื่นๆ

@ เคารพในความสามารถของผู้ฝึกสอนของลูก
    อย่าวิจารณ์วิธีการสอนของผู้ฝึกสอน

@ ตกลงวิธีการสื่อสารและพยายามพูดคุยเป็นประจำกับผู้ฝึกสอน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ทราบถึงเป้าหมายในการฝึกซ้อมและทราบถึงการพัฒนาทางด้านอารมณ์ของลูกของท่าน
    อย่าหลีกเลี่ยงการพบปะพูดคุยกับโค้ช

@ ก่อนที่จะหาผู้ฝึกสอนใหม่ จงแน่ใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกของท่านกับผู้ฝึกสอน จบลงด้วยดีทั้งในด้านธุรกิจและด้านจรรยาบรรณ

@ เข้าใจว่าผู้ฝึกสอนของลูกท่านนั้นเป็นระดับมืออาชีพ ซึ่งสามารถช่วยลูกของท่านได้ในเรื่องเทนนิสและเรื่องอื่นๆ และช่วยให้ท่านเข้าใจและรู้เรื่องเทนนิสมากขึ้น ในทางกลับกัน ท่านควรจะ
    ช่วยผู้ฝึกสอนให้เข้าใจท่าทางและอารมณ์ของลูกของท่าน
    อย่าเห็นโค้ชของลูกเป็นแค่ลูกจ้างหรือคนส่งลูกบอลเท่านั้น

@ เปิดใจให้กว้างและยอมรับถึงฝีมือของคู่แข่งของลูก นอกจากนี้ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองคนอื่นๆ  
    อย่าเห็นผู้ปกครองของคู่แข่งของลูกเป็นศัตรู

@ พยายามรักษาสมดุลย์ระหว่างเทนนิสกับการสนใจต่อคนอื่นๆในครอบครัว  
    อย่าละเลยหรือไม่สนใจลูกคนอื่นๆในครอบครัว (ที่ไม่ได้เล่นเทนนิส)
 

ติดต่อเรา
© 2000-2015 Pyramid Tennis Academy