Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  

Return to Home Page

Location: Resource Center \ Coaching \ ปรัชญาของการโค้ช

 Up..
 

เป็นสิ่งสำคัญที่โค้ชจะต้องมีปรัชญาในการสอนที่ดี เพราะปรัชญาของโค้ชคือสิ่งที่ทำให้โค้ชมองสถานะการณ์และประสบการณ์ในชีวิตต่างกัน ปรัชญาของโค้ชจะมีผลต่อความรู้สึกของโค้ชที่มีต่อเหตุการณ์ในอดีต มีผลต่อความคิดเห็น/ทัศนคติของโค้ชที่มีต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และมีผลต่อความคาดหวังต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นั่นคือปรัชญาของโค้ชเป็นตัวกำหนดการคิด การกระทำทุกอย่าง ซึ่งรวมถึงบวนการตัดสินใจด้วย

โค้ชทุกคนต่างก็มีปรัชญาในการดำเนินชีวิต ดังนั้นโค้ชจึงต้องการปรัชญาในการสอนเช่นกัน ซึ่งในการที่จะพัฒนาปรัชญาการสอนที่ดี โค้ชจะต้องพิจารณาว่ารู้จักตนเองดีแค่ไหน รู้จักผู้เล่นหรือนักกีฬาของเราลึกซึ้งเพียงไร รู้จักกีฬาเทนนิสมากน้อยขนาดไหน และอะไรคือเป้าหมายและเป็นสิ่งที่เราต้องการได้รับในฐานะโค้ช

“การแข่งขันเพื่อชัยชนะอย่างเดียว (Winning at all costs)” เป็นปรัชญาที่ละเลยการพัฒนาอย่างสร้างสรรให้กับนักกีฬา ขณะที่ “นักกีฬาต้องมาก่อน ชัยชนะมาทีหลัง (Athletes first, winning second)” เป็นปรัชญาที่มีความสมดุลในทุกด้าน มีความยุติธรรม ตรงไปตรงมาและท้าทาย ปรัชญาที่เน้นเรื่องพัฒนาการของนักกีฬา (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) สามารถผลิดนักกีฬาทีมีคุณภาพได้ดีและแน่นอนกว่า เป็นที่พอใจของทั้งนักกีฬาและโค้ช นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักกีฬากับโค้ชในฐานะบุคคลธรรมดาอีด้วย

โค้ชที่ดีจะไม่คำนึงถึงชัยชนะหรือความพ่ายแพ้เพียงอย่างเดียว แต่จะคำนึงถึงเป้าหมาย 3 ประการนี้

 • ช่วยให้นักกีฬา “เติบโต” และพัฒนาเป็นรายบุคคล

 • ช่วยให้ประสบกับชัยชนะ

 • ช่วยให้มีความสนุกสนาน

 •  
   บทบาทของโค้ช 

  บทบาทของโค้ช

 • ผู้สอน (Instructor) เป็นผู้ชี้นำในทำกิจกรรมต่างๆ

 • ครู (Teacher) เป็นผู้แจ้งความรู้ใหม่ ความคิดใหม่

 • ผู้ให้กำลังใจ (Motivator) เป็นผู้สร้างแรงจูงใจในทางบวก ให้นักกีฬามีคุณภาพสูง

 • ผู้ควบคุมกฏ (Disciplinarian) เป็นผู้กำหนดความเหมาะสมในการให้รางวัลและการลงโทษ

 • ผู้จัดการ (Manager) เป็นผู้นำและชี้ทาง

 • ผู้บริหาร (Administrator) เป็นผู้จัดการด้านเอกสารและการจัดการในองค์กร

 • ผู้แทนสาธารณะ (Publicity Agent) เป็นผู้ดูแลการติดต่อกับสื่อต่าง ๆ และสาธารณะชน

 • นักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker) เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ โดยเฉพาะในเวลาที่นักกีฬาต้องการ

 • เพื่อน (Friend) เป็นผู้ที่สร้างความสัมพันธภาพที่ดีกับนักกีฬา

 • นักวิทยาศาสตร์ (Scientist) เป็นผู้วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุป

 • นักเรียน (Student) เป็นผู้ที่ค้นคว้าหาความรู้โดยการฟัง คิด พูด อ่าน เขียน
 •  
   ปรัชญาโค้ชและสไตล์ 

  ความเป็นผู้นำ (Leaderships)

  เผด็จการ(Authoritarian)

  ให้ความร่วมมือ(Cooperative)

  โอนอ่อนผ่อนตาม(Casual)

  ปรัชญา

  (Philosophy)

  เอาชัยชนะเป็นหลัก

  เอานักกีฬาเป็นหลัก

  อย่างไรก็ได้

  เป้าหมาย

  (Goals)

  ปฏิบัติตามคำสั่ง

  พัฒนาทักษะด้านสังคมและปฎิบัติตามคำสั่ง

  ไม่มีเป้าหมาย จะทำอะไรก็ได้

  การตัดสินใจ

   (Decision Making)

  การตัดสินใจจะมาจากโค้ชคนเดียว

  ร่วมกันตัดสินใจ โดยโค้ชเป็นผู้ให้แนวทาง

  นักกีฬาเป็นผู้ตัดสินใจ

  ความสัมพันธ์ของโค้ชกับนักกีฬา

   (Coach-Athlete Relationship)

  ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโค้ช

  รับผิดชอบ เป็นตัวของตัวเอง

  ไม่สามารถอธิบายได้

  รูปแบบการสื่อสาร

  (Communication Style)

  สั่งให้ปฏิบัติ

  ถามฟัง, บอกให้ปฏิบัติ

  ฟัง

  ความสำเร็จขึ้นกับ

  (How is success judged?)

  การพิจารณาของโค้ช

  นักกีฬาเป็นผู้พิจารณาโดยความช่วยเหลือจากโค้ช

  ไม่สามารถอธิบายได้

  การพัฒนาของนักกีฬา

  (Athlete Development)

  โค้ชจะให้ความไว้วางใจในนักกีฬาน้อยหรือ

  ไม่วางใจเลย

  โค้ชให้ความไว้วางใจในนักกีฬามาก

  ไม่สามารถอธิบายได้

  การสร้างแรงจูงใจ

  (Coach Role in Motivation)

  ใช้แรงจูงใจจากภายนอก

  (Extrinsic Motivation)

  ใช้แรงจูงใจจากทั้งภายในและภายนอก

  (Intrinsic and Extrinsic Motivation)

  ไม่มีการสร้างแรงจูงใจ

  วิธีการฝึกซ้อม

  (training Structure)

  มีวินัยเคร่งครัดและไม่ยืดหยุ่น

  มีวินัยเคร่งครัด แต่ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

  ไม่มีหลักเกณฑ์


   

  ถึงแม้ว่าโค้ชจะต้องปรับรูปแบบและวิธีการของตนเองให้เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละคน วิธีการแบบ “ให้ความร่วมมือ (Co-operative)” เป็นวิธีการที่แนะนำให้โค้ชใช้กับนักเทนนิสระดับสูงในทุกสถานะการณ์ และโค้ชที่มีลักษณะนี้จะสอดคล้องกับปรัชญาโค้ชที่ว่า “นักกีฬาต้องมาก่อน ชัยชนะมาทีหลัง (Athletes first, winning second)”

  การเป็นโค้ชเทนนิสไม่ใช่แค่ซ้อมหนักอย่างเดียวก็พอ เพราะโค้ชเทนนิสต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของนักกีฬาเอง เช่น อายุ ร่างกาย อารมณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิคและวิธีการเล่นที่มีผลจากเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และการเปลี่ยนแปงทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีผลต่อวิธีการฝึกซ้อมของนักกีฬา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ทำให้โค้ชเทนนิสจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการสอนให้ทันสมัยตลอดเวลา

  ดังนั้นโค้ชเทนนิสจึงต้องมีปรัชญาการสอนที่สามารถใช้เป็นแนวทางการสอนได้ทุกยุคทุกสมัย และไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว และปรัชญาหรือแนวทางดังกล่าวจะเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จในการเป็นโค้ชเทนนิส

  นอกเหนือจากความปลอดภัยของนักกีฬาที่โค้ชจะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกแล้ว ต่อไปนี้เป็นปรัชญาที่อยู่ในแนวทางหรือสนับสนุนหลักการที่ว่า “นักกีฬาต้องมาก่อน ชัยชนะมาทีหลัง (Athletes first, winning second)”

 • เทนนิสไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของนักกีฬา แต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของนักกีฬาเท่านั้น

 • โค้ชและนักกีฬาต้องมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน

 • โค้ชและนักกีฬาต้องมีความความเห็นตรงกันในเป้าหมายและการเล่นอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น

 • นักกีฬาที่พยายามเล่นอย่างสุดความสามารถ ถือว่าประสบความสำเร็จที่ควรได้รับการชมเชย ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไร

 • โค้ชจะต้องสอนนักกีฬาให้มีความเคารพในกฎกติกาและมีจิตวิญญาณของการเล่นอย่างยุติธรรม

 • นักกีฬาควรมีความนับถือในตัวคู่ต่อสู้


 •  

  ติดต่อเรา
  © 2000-2015 Pyramid Tennis Academy