Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  

Return to Home Page

Location: Resource Center \ Coaching \ การสื่อสาร

 Up..
 การสื่อสาร 

เป็นกระบวนการในการส่งและรับข่าวสารระหว่างบุคคล 2 บุคคลขึ้นไป ถ้าต้องการเป็นโค้ชเทนนิสที่ดี จะต้องมีการสื่อสารที่ดี

ทักษะในการสื่อสารทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างโค้ชที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับโค้ชที่ประสบความสำเร็จน้อย บ่อยครั้งที่นักกีฬาเข้าใจไม่ตรงกันกับที่โค้ชพยายามจะสื่อสาร และในทางกลับกันนักกีฬาไม่สามารถสื่อให้โค้ชเข้าใจได้

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารคือ ให้ทั้งโค้ชและนักกีฬามีความเข้าใจที่ตรงกัน และได้รับประโยชน์ร่วมกัน การสื่อสารที่ดีควรจะ:

 • มีการรับส่งเนื้อหาหรือข้อมูล
 • มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ
 • ถูกใช้ในการป้อนข้อมูลกลับ (Feedback) เพื่อช่วยในการเรียนรู้
 • เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างความสามัคคีในทีม

  ผู้ฝึกสอนกีฬาต้องสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น

 • ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะอธิบายให้นักกีฬารับทราบในหน้าที่ที่รับผิดชอบและต้องปฏิบัติ
 • ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่สมควรพูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง
 • ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดกับเจ้าหน้าที่ สื่อ และผู้ให้การสนับสนุน
 • การสื่อสารจะไม่มีประสิทธิภาพเมื่อ

 • เนื้อหาไม่ถูกต้อง
 • ภาษาพูดที่ใช้และภาษากายที่แสดงออกไม่สอดคล้องกัน
 • ผู้ฟังไม่สนใจที่จะฟัง
 • แปลความหมายผิด
 • ผู้ฟังมีอคติ รู้สึกต่อต้านขณะที่ฟัง
 • ผู้ฟังเกิดความอึดอัดเพราะไม่มีโอกาสจะพูด
 • การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นความผิดพลาดของโค้ช ของผู้เล่นหรือของทั้งสองฝ่าย ดังนั้นโค้ชควรให้ความสำคัญต่อการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารและประโยชน์ของนักกีฬา


  ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ต้องไม่เสแสร้ง                       -   โค้ชควรจะให้นักกีฬารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรา เช่น ฐานะทางบ้าน อาหารที่ชอบ หรือรสนิยมทางด้านดนตรี เป็นต้น

  2. ควรเป็นผู้ฟังก่อน                    -   โค้ชควรเปิดโอกาสให้นักกีฬามีโอกาสพูดก่อน

  3. ต้องเป็นสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง   -   ทั้งโค้ชและนักกีฬาต้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกัน

  4. ต้องมีความซื่อตรง                  -   เมื่อโค้ชไม่รู้ ก็ควรบอกนักกีฬาว่าไม่รู้

  5. ต้องมีความห่วงใย                   -   โค้ชจะต้องแสดงความห่วงใยในตัวนักกีฬา ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเทนนิสเท่านั้น โค้ชต้องให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ในเรื่องต่างๆ ที่นักกีฬากังวล

  6. ต้องมีความสม่ำเสมอ               -   โค้ชจะต้องสื่อสารกับนักกีฬาทุกคนด้วยหลักการเดียวกัน ไม่ลำเอียง และควรจะรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับนักกีฬา

  7. เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักกีฬา     -   นักกีฬาจะสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยและวิธีการของโค้ช ถ้าโค้ชมีนิสัยกราดเกรี้ยว ขี้โกง ผู้เล่นก็มักจะมีพฤติกรรมเช่นนั้นด้วย

  8. รู้จักรับความผิดพลาด               -   โค้ชก็มีโอกาสผิดพลาด เพราะฉะนั้นโค้ชจึงไม่ควรพูดกับนักกีฬาในลักษณะที่โค้ชเป็นผู้ถูกต้องเพียงฝ่ายเดียว


   ทักษะการสื่อสารสามารถเรียนรู้และปรับปรุงได้ด้วยการฝึกฝนประจำวันโดย 
 • การส่งข้อมูลทางวาจา = การพูด
 • การรับข่าวสาร = การฟัง
 • การสื่อสารโดยไม่ใช้วาจา = ภาษากาย
 • การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการสื่อสารที่มีผลสะท้อนกลับทางลบ


 • การสื่อสารโดยไม่ใช้วาจา

  “การปฏิบัติพูดได้ดังกว่าคำพูด”  การสื่อสารแบบไม่ใช้วาจาจะเป็นไปตามธรรมชาติ มักจะควบคุมไม่ได้ จึงเป็นเครื่องชี้ที่เชื่อถือได้มากกว่าคำพูด การสื่อสารแบบนี้ยากแก่การแปลความหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

  การสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดควรสอดคล้องกับการสื่อสารแบบใช้คำพูด ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้ผู้รับข้อมูลแปลความหมายไม่ถูกต้อง และโค้ชที่ดีควร “อ่าน” ข้อมูลที่ส่งแบบไม่ใช้วาจาได้ดี ไม่ว่าจะจากนักกีฬาหรือผู้ปกครอง

 • การแสดงออกทางสีหน้า (Facial Expression)
 • การแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนอื่น (Gestures and Other Bodily Movements)
 • การแสดงท่าทาง/ตำแหน่งของร่างกาย (Body Posture)
 • การสัมผัสทางร่างกาย (Body Contact/Touching)
 •  รายการตรวจสอบทักษะด้านการสื่อสารสำหรับโค้ชเทนนิส 


  ใช้สำหรับประเมินตนเอง หรืออาจจะให้ผู้อื่นๆ (โค้ช, นักกีฬา, ผู้ปกครอง) ช่วยประเมินก็ได้ รายการต่อไปนี้จะครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวกับการสื่อสาร

  ให้เลือกตัวเลขที่สอดคล้องในแต่ละรายการ โดยตัวเลขแต่ละตัวมีความหมายดังนี้
  5 = เสมอ (Always)
  4 = บ่อยๆ (Often)
  3 = บางครั้ง (Occasionally)
  2 = นานๆ ครั้ง (Seldom)
  1 = ไม่เคย (Never)


  การสื่อสาร

  รายการ

  คะแนน

   

   

  +                  -

  แบบใช้วาจา

  เนื้อหามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

  5   4   3   2   1

   

  ข้อความ/คำสั่ง มีความแน่นอนสม่ำเสมอ

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชเรียกชื่อนักกีฬา

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชใช้ข้อความง่ายๆ ได้ใจความ

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชเน้น/สนใจในสิ่งเดียว ณ เวลาขณะนั้น

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจได้

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชย้ำและสรุปประเด็นที่สำคัญ

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชตรวจสอบความเข้าใจของนักกีฬา

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชใช้คำถามอย่างมีประสิทธิภาพ

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชใช้คำถามแบบเปิด เพื่อใช้เปิดประเด็นในการสนทนา

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชใช้วิธี ชม-ติ-ชม(Positive Sandwich)

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชให้ผลสะท้อนกลับแบบบวก (Positive Feedback)

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชให้ผลสะท้อนที่เฉพาะเจาะจง มีเป้าหมาย

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชมีความซื่อตรงเป็นที่น่าเชื่อถือ

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชมีน้ำเสียงที่ดี กังวาน ไม่แหบแห้ง

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชใช้เสียงที่ไม่น่าเบื่อ พูดด้วยจังหวะที่ดี

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชให้คำชมเชยนักกีฬาอย่างเหมาะสม

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การปรึกษาหารือ

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชบอกนักกีฬาว่า “ควรทำอะไร” แทนที่จะบอกว่า “อย่าทำอะไร”

  5   4   3   2   1

   

  การใช้ศัพท์สัญญาณ (Cue Words)เพื่อช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชใช้รูปแบบการสอนได้เหมาะสมกับสถานะการณ์

  5   4   3   2   1

  แบบไม่ใช้วาจา

  สอดคล้องกับการสื่อสารแบบใช้วาจา

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชฟังนักกีฬา

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชใช้วิธีการสาธิตเพื่อเสริมการอธิบาย

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชแสดงความสนใจในข้อความของนักกีฬา

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชมีการแสดงออกทางสีหน้าอย่างเหมาะสม

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชยิ้มบ่อยๆ

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชมีท่าทางประกอบการพูดเป็นอย่างดี ทำให้เข้าใจมากขึ้น

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชใช้การสัมผัสร่างกายได้อย่างเหมาะสม (เช่น ตบไหล่เบาๆ)

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชแต่งตัวดี มีบุคคลิก และดูเป็นมืออาชีพ

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชดูแลสุขภาพและความสะอาดของร่างกายเป็นอย่างดี

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชมีการประสานสายตาในขณะพูด

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชมีท่าทางและบุคลิกภาพดีอยู่ตลอดเวลา

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชใช้เครื่องมือช่วยสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5   4   3   2   1

   

  โค้ชให้ความสำคัญกับเรื่อง “ความพยายาม” “ความสามารถในการเล่น” และ “นักกีฬา” มากกว่าผลแพ้-ชนะ

  5   4   3   2   1  การประเมินผลโดยรวม

  ดีเยี่ยม (Excellent) = 150 หรือมากกว่า
  ดี (Good) = 110 – 139
  ปานกลาง (Fair) =  81 – 109
  ควรปรับปรุง (Bad) =  41 – 80
  ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง (Very Bad) =  40 หรือน้อยกว่า

   

  ติดต่อเรา
  © 2000-2015 Pyramid Tennis Academy